My Kata

The kata of Sei Do Kai that I am committed to knowing, practicing, and passing on. For a printable cheat-sheet style file see here.

Stats:  Total = 230 (141 Partner, 89 Solo);  Iaido = 97 (68 Muso Jikiden Eishi Ryu);  Niten Ichi Ryu = 35;  Jodo = 98 (62 Shindo Muso Ryu)

Iaido

Muso Jikiden Eishin Ryu

Founder:  Hayashizaki Jinsuke c. 1600 (Kanigawa);  Notable Headmasters:  7th - Hasegawa Eishin c. 1700;  17th - Oe Masamichi c. 1900;  Region:  Kochi (Tosa)

Instructors:  Ohmi Goyo, Haruna Matsuo, Kim Taylor

Omori Ryu

  1.    Mae

  2.    Migi

  3.    Hidari

  4.    Ushiro

  5.    Yae gaki

  6.    Uke nagashi

  7.    Kai shaku

  8.    Tsuke komi

  9.    Tsuki kage

10.   Oi kaze

11.   Nuki uchi

Eishin Ryu

  1. Yoko gumo

  2. Tora no itsutoku

  3. Ina zuma

  4. Uki gumo

  5. Yama oroshi

  6. Iwa nami

  7. Uroko gaeshi

  8. Nami gaeshi

  9. Taki otoshi

10.  Mako

Oku-Iai - Iwaza

  1. Kasumi

  2. Sune gakoi

  3. To zume

  4. To waki

  5. Shiho giri

  6. Tana shita

  7. Ryo zume

  8. Tora bashiri


Ito Magoi

Oku-Iai - Tachiwaza

  1. Yuki zure

  2. Tsure dachi

  3. Soma guri

  4. Sodome

  5. Shinobu

  6. Yukichigai

  7. Sodesuri gaeshi

  8. Mon iri

  9. Kabe zoe

10.  Uke nagashi

Bangai-den

  1. Haya nami

  2. Rai den

  3. Jin rai

  4. Sode suri komi

  5. Yurumi uchi


Shiho barai

Tachi Uchi no Kurai

  1. De ai

  2. Tsuke komi

  3. Uke-nagashi

  4. Uke komi

  5. Tsuki kage

  6. Suigetsu to

  7. Zetsu myo ken

  8. Doku myo ken

  9. Shin myo ken 

10.  Uchi komi

Tsumi Ai no Kurai

  1. Hasso

  2. Kobushi tori

  3. Nami gaeshi

  4. Yae gaki

  5. Uroko gaeshi

  6. Kurai yuromi

  7. Tsubame gaeshi

  8. Gan seki otoshi

  9. Suigetsu to

10.  Kasumi ken

Other Iaido

Zen Nippon Kendo Renmei

  1. Mae

  2. Ushiro

  3. Uke-nagashi

  4. Tsuka-ate

  5. Kesagiri

  6. Morote tsuki

  7. Sanpo giri

  8. Ganmen ate

  9. Soete tsuki

10.  Shiho giri

11.  Sou giri

12.  Nuki uchi

Shindo Munen

  1. Iwa nami

  2. Uki fune gaeshi

  3. No arashi gaeshi

  4. Utsu semi

  5. Matsu kaze

  6. Zan getsu hidari

  7. Zan getsu migi

  8. Do to gaeshi

  9. Rai to gaeshi

10.  Yo to

11.  In to

12.  Ina zuma gaeshi

Keshi Ryu

  1. Mae goshi

  2. Muso gaeshi

  3. Migi no tekki

  4. Mawari gake

  5. Shiho

Niten Ichi Ryu

Founder:  Miyamoto Musashi c. 1600;  Notable Headmasters:  8th Aoki Kikuo c. 1900;  Region:  Kunamoto

Instructors:  Haruna Matsuo, Kim Taylor

Tachi (Itto) Seiho

  1. Sassen

  2. Hasso Hidari

  3. Hasso Migi

  4. Uke-nagashi Hidari

  5. Uke-nagashi Migi

  6. Moji Gamae

  7. Haritsuke

  8. Nagashi Uchi

  9. Tora Buri

10.   Kazuki

11.   Aisen Uchidome

12.   Amashi Uchi

Kodachi Seiho

  1. Sassen 

  2. Chudan

  3. Uke-nagashi

  4. Moji Gamae

  5. Haritsuke

  6. Nagashi Uchi

  7. Aisen

Nito Seiho

  1. Chudan

  2. Jodan

  3. Gedan

  4. Hidari Waki Gamae

  5. Migi Waki Gamae

Niten Oyo Waza


Sessa

  1. Sessa Uchidome

  2. Sessa Uchibarai

  3. Ipoyoshi  Sotobarai

  4. Ipoyoshi  Uchibarai

  5. Ryusui Uchidome


Ai Kuchi

  1. Shikko Hidari

  2. Shikko Migi

  3. Irimi

  4. Sekka no Uchi

  5. Juji Shukonomi


Red Leaf Cut

Jodo

Shindo Muso Ryu

Founder:  Muso Gonnosuke c. 1600;  Notable Headmasters:  Shirashi Hanjiro c. 1900;  RegionFukuoka

Instructors:  Namitome Shigenori, Kim Taylor

Omote

  1. Tachi otoshi

  2. Tsuba wari

  3. Tsuki zue

  4. Hissage

  5. Sakan

  6. Ukan

  7. Kasumi

  8. Monomi

  9. Kasa no shita

10.   Ichi rei

11.   Neya no uchi

12.   Hoso michi

Chudan

  1. Ichi riki

  2. Oshi zume

  3. Midare dome

  4. Ushiro zue (zen/go)

  5. Taisha

  6. Ken gome

  7. Kiri kake

  8. Shin shin

  9. Rai uchi 

10.   Yoko giri dome

11.   Harai dome

12.   Seigan

Kage

  1. Tachi otoshi

  2. Tsuba wari

  3. Tsuki zue

  4. Hissage

  5. Sakan

  6. Ukan

  7. Kasumi

  8. Monomi

  9. Kasa no shita

10.   Ichi rei

11.   Neya no uchi

12.   Hoso michi

Ranai

Ranai (shoto)

Tanjo

  1. Kote hidari

  2. Kote migi

  3. Suigetsu hidari

  4. Suigetsu migi

  5. Shamen hidari

  6. Shamen migi

  7. Kuritsuke

  8. Ushiro zue

  9. Sutemi

10.   Kobushi kudaki

11.   Sune kudaki

12.   Irimi

Shinto Ryu

  1. Aisui sa

  2. Aisui yu

  3. Ju

  4. Chi barai

  5. Sarin

  6. Uke nagashi

  7. Nito ai

  8. Suri komi

  9. Inchu

10.   Uke kaeshi

11.   Miuki dome

12.   Tsuki dashi

Zen Nippon Kendo Renmei Jodo

Kihon - Sotai Dosa

  1. Honte uchi

  2. Gyakute uchi

  3. Hiki otoshi uchi

  4. Kaeshi tsuki

  5. Gyakute tsuki

  6. Maki otoshi

  7. Kuri tsuke

  8. Kuri hanashi

  9. Tai atari

10.   Tsuki hazushi uchi

11.   Do barai uchi

12.   Tai hazushi uchi

Kihon - Tandoku Dosa

  1. Honte uchi

  2. Gyakute uchi

  3. Hiki otoshi uchi

  4. Kaeshi tsuki

  5. Gyakute tsuki

  6. Maki otoshi

  7. Kuri tsuke

  8. Kuri hanashi

  9. Tai atari

10.   Tsuki hazushi uchi

11.   Do barai uchi

12.   Tai hazushi uchi

Seitei Kata

  1. Tsuki zue               (O3)

  2. Suigetsu

  3. Hissage                  (O4)

  4. Shamen

  5. Sakan                      (O5)

  6. Monomi                 (O8)

  7. Kasumi                   (O7)

  8. Tachi otoshi         (O1)

  9. Rai uchi                  (C9)

10.   Seigan                     (C12)

11.   Midare dome      (C3)

12.   Ranai                       (R)